​UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành thông báo ​​quy định thời gian làm việc mùa Đông, kể từ ngày 01​/11/ 2023 đến ngày 31/3/2024 như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 12h00’.

- Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’​​

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên